DUYURU VEKİLLİK


Türk Patent ve Marka Kurumu iki senede bir genel yeterlilik ve mesleki yeterlilik sınavı olmak üzere  iki aşamalı Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav’ları düzenlemektedir. 2019 yılının son çeyreğinde anılan yeterlilik sınavları yapılacaktır.

50 yılı aşkın süredir Türk Patent nezdinde kayıtlı marka, patent vekili kadrosu ile hizmet veren Ankara Patent Bürosu hafta sonları olmak üzere 7-28 Eylül arası patent vekilliği, 21 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında marka vekilliği sınav eğitimi gerçekleştirecektir. Tük Patenttin yaptığı sınavı kazanan adaylar Vekil olarak sicile kayıt sonrası Türk Patent ve Marka Kurumu’ nda buluşların patentlenmesi, ticaret ve hizmet markaları, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının tescili ve korunması hususunda başvuru sahiplerine danışmanlık yapabileceklerdir. Vekil, aynı zamanda uluslararası tescil işlemlerini de gerçekleştirebilecektir.

Marka Vekilliği, Patent vekilliği önemli bir müessese olup meslekle ilgili nitelikler, sınav ve sicil işlemlerine ilişkin usul ve esasları içeren 2015 tarihli Türk Patent Ve Marka Kurumu Patent Vekilliği Ve Marka Vekilliği Sınav Ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 4.  Maddesi Vekilliğe Kabul Şartlarını;

“ Patent vekilliği veya marka vekilliğine kabul şartları

MADDE 4 – (1) Gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

ç) Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak.

d) Türkiye’de yerleşim yeri bulunmak.

e) Sınavda başarılı olmak.

f) Sicile kayıt olmak.

Tüzel kişi vekiller

MADDE 5 (1) Tüzel kişi patent vekilinin veya marka vekilinin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre limited veya anonim şirket şeklinde kurulması, işletme konusunun patent vekilliği veya marka vekilliği faaliyetini kapsaması zorunludur.

(2) Tüzel kişi vekillerin, patent vekili veya marka vekili gerçek kişiler tarafından temsil edilmesi zorunludur.

(3) Gerçek kişi vekil, birden fazla tüzel kişi vekilin ortağı veya çalışanı olsa dahi vekillik yetkisini sadece tek bir tüzel kişi vekili temsilen kullanabilir. Vekillik yetkisini bu şekilde kullananlar, gerçek kişi vekil olarak vekillik yapamaz. Gerçek kişi vekil, kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak şartıyla, temsil ettiği tüzel kişi vekille birlikte vekalet verene karşı müteselsilen sorumludur.” şeklinde düzenlerken,

Anılan yönetmelik Genel Yeterlik Sınavı’nın yazılı olarak yapılacağını, sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamaların sınav içindeki toplam ağırlığının % 80,

Medeni Hukuk; başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri, Borçlar Hukuku; vekâlet akdi hükümleri, Ticari İşletme Hukuku; tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümleri.” nden oluşan hukuk dallarının sınav içindeki toplam ağırlığının ise % 20 olduğunu, yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adayın sınavda başarılı kabul edildiğini bildirmektedir.