İtiraz


İTİRAZ NEDİR?

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan tüm başvurular, kanunda belirtilen kriterler çerçevesinde incelenir. Kurumun ilgili başvuruyu kendiliğinden reddetmesini gerektirecek bir hususun bulunmaması durumunda, 3. Kişilerin değerlendirebilmesi ve itiraz edebilmesine olanak sağlamak amacıyla ilgili başvuru, özel amaçlı resmi bültenlerde yayınlanır. Bu yayınların takip edilip süresi içinde ilgili başvuruların tescil edilmesinin engellenmesi için gerekçeli olarak sunulması işlemine “itiraz” denir.

 

İTİRAZIN AVANTAJI

Tüketici nezdinde karıştırılma ihtimali doğurabilecek veya hak ihlallerinin önünü açabilecek başvuruların tescile bağlanmasının hızlı etkin ve ekonomik şekilde önüne geçebilme imkanı sağlayan bir mekanizmadır.

 

İTİRAZIN ÖNEMİ

İtiraz ile reddedilebilecek bir başvuruya karşı itirazın gerçekleştirilmemesi halinde, ilgili başvuru hakkında tescil kararı verilebilecek ve önceki tarihli hakkınız ile karıştırma ihtimali doğurabilecek bu hak hukuka uygun biçimde tasarrufta bulunulabilir hale gelecektir. Bu aşamadan sonra mücadele daha zorlu, zaman alıcı ve maliyetli olmakta, bahse konu kullanım ancak dava sonunda engellenebilmektedir. 

 

MARKA

YAYINLANAN MARKA BAŞVURUSUNA İTİRAZ

Resmi Marka Bülteninde yayınlanan marka başvurusunun, bir şirket ya da şahsın hak sahibi olduğu marka ile tüketici nezdinde karıştırılma ihtimalinin oluşacağına ilişkin bir kanaat o şirket ya da şahısta oluştuysa söz konusu marka başvurusuna karşı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz edilebilir.

Söz konusu itiraz dilekçeleri hukukçularımız tarafından titizlikle hazırlanmaktadır.

Hangi Durumlarda İtiraz Edilebilir

 • Tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ve eşya listesi bu markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle ile aynı veya benzer ise
 • Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa
 • Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden bir başvuru yapılmışsa
 • Başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için başka bir kişi adına ticaret esnasında marka ya da başka bir şekilde kullanımı ile hak elde edilmiş ise
 • Bir markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği bir durum oluşmuşsa
 • Tescil için başvurusu yapılmış marka, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsıyorsa
 • Marka başvuruları kötü niyetle dosyalanmışsa

Gerekli Belgeler ve Bilgiler

 • İtiraz talep formu
 • Vekil olarak atanmamızı sağlayan özel vekaletname
 • Ödemenin yapıldığına dair dekont
 • İtiraza gerekçe gösterilen markaların tanınmışlığını kanıtlayan bilgi ve belgeler (gerekli ise)
 • İtiraza gerekçe gösterilen markaların kullanımını gösteren bilgi ve belgeler (gerekli ise)

 

TASARIM

YAYINLANAN TASARIM TESCİLİNE İTİRAZ

Resmi Tasarım Bülteninde yayınlanan tasarım tesciline, gerçek kişiler, tüzel kişiler veya ilgili meslek kuruluşları tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ya da hak sahipliğine dayanarak tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz edilebilir.

Söz konusu itiraz dilekçeleri tasarım uzmanlarımızın teknik desteği ile hukukçularımız tarafından titizlikle hazırlanmaktadır.

Hangi Durumlarda İtiraz Edilebilir

 • Başvurusu yapılan tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmuş ise
 • Başvurusu yapılan tasarım bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim çerçevesinde ayırt edici niteliğe sahip değil ise
 • Başvurusu yapılan tasarımın hak sahipliğinin başvurusu sahibinden farklı bir kişiye ait olması halinde

 

Gerekli Belgeler ve Bilgiler

 • İtiraz talep formu
 • İtiraza dayanak gösterilen dergi, katalog, kitap, broşür ve benzeri belgelerin tümü ya da tümü yerine yalnızca kapak ve itiraza dayanak gösterilen tasarımlar ya da tasarımların uygulandığı ürünlerin yer aldığı sayfalar ile tarih içeren kısımların renkli ve net fotokopileri
 • Vekil olarak atanmamızı sağlayan özel vekaletname
 • Ödemenin yapıldığına dair dekont

 

PATENT

YAYINLANAN PATENTE İTİRAZ

Resmi Patent Bülteninde yayınlanan patent belgesine, gerçek kişiler, tüzel kişiler veya ilgili meslek kuruluşları patentin patent kriterlerine sahip olmadığı gerekçesiyle Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz edilebilir ve hükümsüzlük talebinde bulunabilirler.

Söz konusu itiraz dilekçeleri patent mühendislerimiz ve hukukçularımız tarafından titizlikle hazırlanmaktadır.

Hangi Durumlarda İtiraz Edilebilir

 • Patent alan bir buluş yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini taşımıyorsa
 • Buluşun, 92. maddenin birinci ila üçüncü fıkraları uyarınca yeterince açıklanmamışsa
 • Patent konusu, başvurunun ilk halinin kapsamını aşıyorsa veya patentin, 91. maddeye göre yapılan bölünmüş bir başvuruya veya 110. maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre yapılan bir başvuruya dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk halinin kapsamını aşıyorsa

 

Gerekli Belgeler ve Bilgiler

 • İtiraz talep formu, itiraz gerekçelerini açıklayan teknik görüş
 • İtiraza dayanak gösterilebilecek kanıtlar
 • Vekil olarak atanmamızı sağlayan özel vekaletname
 • Ödemenin yapıldığına dair dekont