Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

Coğrafi İşaret Başvuru ve Tescil Süreci

Türkiye’de coğrafi işaret tescil işlemleri, Türk Patent ve Marka Kurumunca yürütülmektedir.

Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunma hakkına sahiptir:

- Üretici grupları.

- Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.

- Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili dernekler, vakıflar ve kooperatifler.

- Ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici.

- Tescili istenen menşe adı veya mahreç işareti ve ilgili ürünün adı, 

- Ürünün tanımı ve özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler ve belgeler, 

- Yöre, alan veya bölgenin coğrafi sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgiler ve belgeler, 

- Ürünün üretim tekniğine ve varsa yerel özel üretim teknik ve şartlarına ilişkin bilgiler, 

- Denetleme biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgiler, 

- Menşe adı veya mahreç işaretinin kullanım biçimini, markalama, işaretleme veya etiketleme şekillerini ayrıntılarıyla açıklayan bilgiler belirtilerek yapılabilmektedir.

İnceleme sonucu uygun bulunan başvurular Bültende yayımlanır. İtiraz süresi, yayım tarihinden itibaren üç aydır. Bu süre içinde ilgili yukarıda sayılan gerçek ve tüzel kişiler tescil talebinin geçersizliğine ilişkin itiraz edebilir.

Bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde hakkında herhangi bir itiraz yapılmamış, yapılan itirazlar nihai olarak reddedilmiş veya itirazların değerlendirilmesi sonucunda değişikliğe uğramış başvuru, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde tescil ücretinin ödenmesi ve ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre içinde Kuruma sunulması şartıyla tescil edilir, sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.