Skip links

Açık Rıza Formu

 

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında, kişisel verilerim, işbu Açık Rıza Beyan Formu doğrultusunda, Ankara Patent Bürosu A. Ş. (kısaca “Ankara Patent” olarak anılacaktır.) tarafından Kanun’daki esaslar çerçevesinde toplanmakta, kaydedilmekte, işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

Ankara Patent tarafından, 6698 sayılı Kanun’ un 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen; “kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,” durumlarında kişisel verilerimin, açık rızama/onayıma gerek kalmaksızın işleneceğini beyan ederim.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”, “Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik” ve ilgili diğer mevzuat gereğince, Ankara Patent ile aramızdaki hizmet ilişkisi dolayısıyla Ankara Patent’e tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin, Ankara Patent veya üçüncü şahıslar tarafından işlenmesine, Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak, raporlama ve istatistik çıkarılması, iş sürecinin yürütülmesi, iş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, müvekkil/müşterilere ilgili hizmetlerin verilmesi ve süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, müşteri/müvekkil ile akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçları doğrultusunda işlenmesi ile ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerim ile işbu açık rıza beyanımın verilmesinden sonra da işlenecek/saklanacak olan ilgili kişisel verilerimin, Ankara Patent ile iş ilişkim devam ettiği süre boyunca ve iş ilişkimin sona ermesinden itibaren ilgili mevzuatta belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca gerek Ankara Patent tarafından tanzim edilen Kişisel Verilen Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve gerekse 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile ve ilgili ikincil mevzuatta tanımlanan kapsamda işlenmesine ve yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişiler ile şirket içinde ve dışındaki servis sağlayıcılarına aktarılmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşbu Açık Rıza Beyanı kapsamında “kişisel veri” kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, kimlik bilgileri (T.C. Kimlik numarası, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, nüfusa kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no) gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi bilgiler,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar, 
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler kan grubu da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileri ve biyometrik veriler 
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen veriler. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10. Maddesi kapsamında, kişisel verilerimin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla Ankara Patent ve temsilcisinin kimliği, kişisel verilerimin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Ankara Patent’e başvurarak, kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini ve/veya yok edilmesini istemem halinde bu işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim. 

Ankara Patent Bürosu A. Ş. tarafından tanzim edilen Açık Rıza Formu’ nu ve işbu Açık Rıza Formu’ nun eki niteliğinde olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini, okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.

EK: Ankara Patent Bürosu A. Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.