STRATEJİ

STRATEJİ

Strateji servisi maddi olmayan varlıkların şirketlerin ticari hedefleriyle ve kurumsal stratejileriyle uyumlu ve entegre olmasını amaçlayan planlamalardır.

Bu planlamalar şirketlerin rekabetçiliğine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamakta, hedeflerini ve adımlarını ölçülebilir kılmakta, ekonomik kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına hizmet etmektedir.

Ankara Patent olarak bu başlık altında sunduğumuz hizmetler:

– Mevcut Durum Analizi

– Uyumlaştırma Çalışmaları

– Strateji Planlarının Hazırlanması

– Farkındalık Eğitimleri

– Periyodik Gözden Geçirme

 

İDARİ SÜREÇLER

İDARİ SÜREÇLER

İdari süreçler maddi olmayan bir varlığın korunması için resmi makamlar nezdinde başvuru aşamasından tescil aşamasına kadar yürütülen süreçleri kapsamaktadır.

Ankara Patent olarak bu başlık altında aşağıdaki hak türleri için uçtan uca takip hizmetleri sunmaktayız:

– Patent/Faydalı Model

– Marka

– Tasarım

– Telif

– Alan Adı

– Yeni Bitki Türleri

– Entegre Devre Topografyaları

 

DEVAMLILIK

DEVAMLILIK

Devamlılık maddi olmayan varlıklara ilişkin korumanın devam etmesi için yürütülen işlemleri kapsamaktadır.

Ankara Patent olarak bu başlık altında sunduğumuz hizmetler:

– Yıllık Ücret ve Yenileme tarihlerinin takip edilerek işlemlerinin yerine getirilmesi

– Adres Değişikliği, Unvan Değişikliği, Devir, Lisans ve benzeri sicil işlemlerinin yerine getirilmesi

 

GÖZLEM

GÖZLEM

Gözlem maddi olmayan varlıkların en etkin şekilde korunması için gerçekleştirilen izleme/takip süreçlerini kapsamaktadır.

Ankara Patent olarak bu başlık altında sunduğumuz hizmetler:

– Maddi olmayan varlıkların ticari faaliyetteki kullanımın mevzuat ile uyumunun izlenmesi

– Rakiplerin aktivitelerinin izlenmesi

– Belirli bir sektörün aktivitelerinin izlenmesi

– İhlal teşkil edebilecek aktivitelerin izlenmesi

 

DENETİM

DENETİM

Denetim maddi olmayan varlıklara ilişkin portföyün sistemli bir şekilde denetimi/gözden geçirilmesini tanımlamaktadır.

Ankara Patent olarak bu başlık altında sunduğumuz hizmetler:

– Maddi olmayan varlıkların koruma mekanizmalarının ve süreçlerinin gözden geçirilerek değerlendirilmesi

– Maddi olmayan varlıkların koruma kapsamının değerlendirilmesi

– Maddi olmayan varlıkların süjesi olduğu ikili sözleşmeler, yönergeler, ilke ve politikaların analizi

RISK YÖNETİMİ

RISK YÖNETİMİ

Risk Yönetimi, mevcut ve potansiyel risklerin tanımlama (identify), analiz, planlama, aksiyon alma (respond to risk), sürecin takibi (monitor the risk) adımları çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaları kapsamaktadır.

Ankara Patent olarak bu başlık altında sunduğumuz hizmetler:

– Şirket içi risklerin tespiti ve yönetilmesi

– Şirket dışı risklerin tespiti ve yönetilmesi

– Maddi olmayan varlığa ilişkin risklerin tespiti ve yönetilmesi

 

UYUŞMAZLIK YÖNETİMİ

UYUŞMAZLIK YÖNETİMİ

Uyuşmazlık Yönetimi, birden fazla taraf arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi ile uyuşmazlığa konu eylemlerin yönetilmesi süreçlerini kapsamaktadır.

FİNANS

FİNANS

Fikri Sermaye varlık yönetimiyle fikri hakların ticarileştirme, vergilendirme, teşvik ve desteklerle şirket gelirlerine dahil edilmesidir.

Ankara Patent olarak bu başlık altında sunduğumuz hizmetler:

– Sözleşme ve Müzakere Yönetimi (Lisans, devir)

– Değerleme

– Ticarileştirme konusunda danışmanlık

– Muhasebeleştirme konusunda danışmanlık

– Teşvik ve destek danışmanlığı