Skip links

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

MÜŞTERİ/MÜVEKKİL AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Ankara Patent Bürosu A.Ş. (“Ankara Patent”) tarafından Ankara Patent ’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”) uygun olarak Ankara Patent müşterilerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. Ankara Patent ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye https://ankarapatent.com/ adresinde yer alan Ankara Patent Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından (KVK Politikası) erişebilirsiniz.

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunuuyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Ankara Patent (“Veri Sorumlusu”) tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için büyük öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Ankara Patent (Veri Sorumlusu), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni” nde kanundan ve mevzuattan kaynaklı her türlü güncelleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

KVK Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz:

Kişisel Veri Kavramı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ve tüzel kişiler nezdinde çalışan firma iletişim kişilerine ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgiler, belli bir kimsenin adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti,  kimlik numarası, e-mail adresi, ikametgah/teslimat adresi,  telefon numarası, gibi bilgiler olup, kişiyi belirlenebilir kılabilme özelliklerine haiz olabilmeleri nedeniyle yasal mevzuatlarımızda kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Veri Sorumlusu Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz
Kimlik VerisiAd, soyadı, kimlik bilgileri (TCKN, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no), ehliyet bilgileri, cinsiyeti, nüfus cüzdanı sureti, Pasaport no,
İletişim VerisiTelefon numarası, fax numarası, e-posta adresi, adres, ikametgâh belgesi.
Finansal VeriBanka hesap bilgileri.
Özel Nitelikli Kişisel Verikimlik fotokopisi (fotoğraf, kan grubu ve din bilgisi), ehliyet fotokopisi (fotoğraf, kan grubu), 
Görsel ve İşitsel VeriKamera kaydı, ses kaydı, fotoğraf
DiğerGörüşme formları, toplantı notları, Vergi Dairesi, Vergi Numarası, delil olarak kullanılabilecek faturalar, fotoğraflar ve benzeri.
Veri Sorumlusunun Kimliği

Ankara Patent, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatını haizdir. Ankara Patent olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna oldukça özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, size ait her türlü kişisel verinin, hukuki çerçevede, iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ve ilgili kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması koşulu ile sınırlı olarak 3. kişilere aktarılmasına/açıklanmasına azami ölçüde dikkat etmekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarma Amacı ile Aktarılabileceği Kişiler
 • Doğrudan veya dolaylı olarak; kişisel verileriniz, kimlik bilgileriniz, adres bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve sair kişisel verileriniz elde edilir, kaydedilir, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanır, muhafaza edilir, değiştirilir, güncellenir, yeniden düzenlenir, mevzuata uygun biçimde açıklanır ve aktarılır, devralınır, sınıflandırılır, işlenir ya da verilerin başkaları tarafından kullanılması engellenir. Aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda ise Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili birimlerimiz tarafından, raporlama ve istatistik çıkarılması, iş sürecinin yürütülmesi, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçları ile işlenmekte olup, aynı amaçlarla Ankara Patent Bürosu nezdinde bulunan ilgili tüm birimler başta olmak üzere, Uzmanlarımıza, Uzman yardımcılarımıza, Avukatlarımıza, Danışmanlarımıza, Yetkili Kamu Kurum/kuruluşlarına, Finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Bağımsız Denetim Firmalarına, iş süreçlerimizde hizmet ve destek aldığımız Yerel/uluslararası Kuruluşlara/Bürolara, hukuki dayanaklar, yasal mevzuat ve açık onay ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir. 
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5/2 maddesinde sayılı istisnalar saklıdır. Bu hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Ankara Patent tarafından Bilgi formları, iletişim formları, sözleşmeler, diğer belgeler gibi farklı hukuki sebeplere dayanarak yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla toplanmaktadır. 

Veri Aktarımı
 • Yurtdışına Veri Aktarımı

Ankara Patent, elde ettiği kişisel verileri kural olarak ilgili kişinin açık rızası ile yurtdışında bulunan 3. gerçek veya tüzel kişilere aktarabilmektedir. Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmesi elzem değildir. 

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için yurtiçindeki aktarım şartları ile kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; 

 • Yeterli korumanın bulunması, 
 • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla Ankara Patent, kişisel verileri ilgili kişinin açık rızasını aramaksızın yurt dışına aktarılabilir.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 9. Maddesinde belirtilen kurallara uymak kaydıyla yukarıda belirtilen ve yurtdışında ileşitime geçilmesi gereken gerekli kişi ve kuruluşlara, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra (Avrupa Birliği Ülkeleri), sadece bu ülkelerde yerleşik olan ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türk Patent ve Marka Kurumu’ ndan alınacak olan belgeler ile bu belgenin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. 
Yurtiçine Veri Aktarımı

Açık rızası olmaksızın ilgili kişinin kişisel verilerinin 3. gerçek veya tüzel kişiye aktarılması aşağıda belirtilen hallerde mevcut olup, kanuna uygun bir şekilde ve amaçla bağlantılı olarak yetkili kılınan kişilere aktarılabilir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Tedbirler

Ankara Patent, elde ettiği kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesine ilişkin gerekli sistemleri ve denetim mekanizmalarını oluşturacağını, verilerin hukuka aykırı işlenmesini önleyeceğini, verilere hukuka aykırı erişimi önleyeceğini, verilerin muhafazasını sağlayacağını ve bu doğrultuda her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını,  kendi bünyesi içerisinde ve verilerin başka bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde gerekli denetimleri yapacağını ve yaptıracağını ayrıca her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ankara Patent, işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi veya elde edilmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun ilgili maddeleri gereğince en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bilgi verecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Ankara Patent tarafından veri güvenliğinin sağlanması için:

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini/paylaşılmasını/aktarılmasını önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla gerekli olan güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri ve veri aktarımı yapılmasındaki amacı  bilme,  
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Veri Sorumlusuna Başvuru

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi, Ankara Patent tarafından işlenen veya işlendiği öğrenilen kişisel verileri hakkında haklarının kullanılmasına dair talepte bulunması halinde, hakkın kullanımı ile bağlantılı en uygun zaman dilimi içerisinde veri sorumlusu sıfatıyla Ankara Patent’e başvurma yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir.  

İlgili Kişi, yapmış olduğu başvuruların, yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup/noter kanalı ile veya e-mail yoluyla “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Talebi” konu açıklaması ile Ankara Patent’e iletme yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir.

Yukarıda ilgili kişinin hakları başlıklı 7. maddede belirtilen hakların kullanılabilmesi adına, 10.03.2018 tarihinde 30356 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesi uyarınca Ankara Patent’ e yapılan başvuruların kanuna ve mevzuata uygun cevaplanabilmesi için başvuruda yer alması gereken zorunlu hususlar aşağıda bilginize sunulmaktadır;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler ile talep edilen hakka yönelik açıklamalar içeren talep dilekçesi Ankara Patent’in adresi olan “Kavaklıdere Mahallesi Bestekar Caddesi No:10 06680 Çankaya/Ankara” adresine tebligat olarak gönderilebileceği gibi mailto:kvkk@ankarapatent.com/ mail adresine de ileti olarak gönderilebilecektir. 

Ankara Patent, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda ilgili kişiden ilgili Tebliğin 7. Maddesi uyarınca, 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1,00 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.

Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyeti oranında olacaktır.

Ankara Patent, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişi tarafından kendisine yöneltilen hakkın kullanılmasına ilişkin talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusu talebin gereğini yerine getirme yükümlülüğü altında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde 30 (otuz) gün başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunma hakkına sahiptir. Başvurunun Ankara Patent’ in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.

Güncelleme Periyodu

Ankara Patent’in ekonomik ve ticari kararı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararları doğrultusunda işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metninde” her zaman değişiklik yapabilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ankara Patent Bürosu Anonim Şirketi
Mersis No: 0070069403200001
İletişim Linki: https://ankarapatent.com/ 
Adres: Bestekar Mahallesi No:12/11 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA

 

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.